Algemene voorwaarden Phoenix Coaching

1) Algemeen

Phoenix Coaching is opgericht door Naomi Prinsenberg (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Herbesthal-Lontzen (België) en ingeschreven bij het ondernemingsloket onder nummer: 0695.581.753. Phoenix Coaching richt zich op het coachen volwassenen met sociaal, emotionele vragen in de leeftijd van 18 – 88 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van workshops, activiteiten, lezingen en themabijeenkomsten.

2) Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Phoenix Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b) De cliënt geeft aan, door het tekenen van het contract, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals die op het moment van boeking op de website gepubliceerd staan.

3) Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Phoenix Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Phoenix Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Phoenix Coaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Phoenix Coaching u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

4) Vertrouwelijkheid

Phoenix Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

5) Verhindering

a) Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de behandeling kosteloos geannuleerd of verzet worden. De annulering dient via de e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum en tijd van de afspraak en het telefoonnummer.
b) Bij afmelding binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

6) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) Phoenix Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is Phoenix Coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Phoenix Coaching kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Phoenix Coaching op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7) Tarieven

a) De actuele tarieven voor behandelingen staan op de website van het Phoenix Coaching.
b) De tarieven voor de workshops zijn per mail aan te vragen: info@phoenix-coaching.be .
c ) Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

8) Betalingsvoorwaarden

a) Betaling van een enkele sessie is direct na afloop en uitsluitend contant.
b) Bij aanschaf van een pakket dient het verschuldigde bedrag overgemaakt te worden op de rekening van Naomi Prinsenberg, rekeningnummer BE 24 95 31 46 41 87 38 o.v.v. factuurnummer.
Dit bedrag dient zichtbaar op de rekening te staan voor aanvang van de eerste sessie.
c) Een pakket heeft een houdbaarheidsdatum van één jaar gerekend vanaf het moment van betaling.

9) Workshops, lezingen, trainingen

a) Een via de mail ontvangen aanmelding geldt als bevestiging van jouw deelname aan de workshop/lezing/training en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd.
b) Je ontvangt de factuur voor jouw deelname uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop/lezing/training. Deze factuur dient voor de workshop/training/lezing datum te worden voldaan.
c) Inschrijving kan tot twee weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Tot 7 dagen voor aanvang vindt 50% restitutie plaats. Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om dan een ander in jouw plaats te sturen.

10) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.phoenix-coaching.be
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Phoenix Coaching.

11) Vragen en klachten

a) Vragen kunnen via de e-mail worden gesteld en worden door Phoenix Coaching beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen.
b) Phoenix Coaching heeft zich ten doel gesteld klanten zo goed mogelijk te begeleiden. Het is echter mogelijk dat een klant niet tevreden is. Dit moet eerst worden gecommuniceerd aan Phoenix Coaching, die uiteraard haar best doet om een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen te vinden.
c) Op elke overeenkomst tussen het Phoenix Reiki en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

Naomi Prinsenberg
1 Juli 2020